<none>

فیلتر های ND ، فیلتر هایی هستند که شدت طول موج و درخشندگی رنگ را تعدیل میدهد (کاهش)، اما هیچ تغییری در نوع رنگ ایجاد نمی کنند.

هدف از این فیلتر ها کاهش نوری می باشد که وارد لنز می شود.

استفاده از فیلتر ND به عکاس اجازه می دهد که با هر دیافی در شرایط نوری مختلف عکس بگیرد.

موجود در ۲ نوع ثابت ( کاهش اف استاپ به اندازه ۱، ۲ و یا ۳) و متغیر (کاهش اف استاپ از ۱.۲ تا ۶ )