<none>

فیلتر پولاریزه:

وقتی نور به سطحی برخورد می کند نسبتاً منعکس می شود و باعث دید ضعیف نسبت به جسم می شود (به راحتی دیده نمی شود) فیلتر POL زاویه شکست نور را تا ⁰۵۵ می رساند و دوباره به حالت عادی بر می گرداند. فقط سطوح رسانا مانند آهن و ... پولاریزه ایجاد نمی کند. اگر با سطحی عایقی پوشش داده شده، پولاریزه را افزایش می دهد. فیلترهای پولاریزه طول موجهای نوسان حاصل از انعکاس نور را منظم می کند بدون هیچ مانعی.

پولاریزه در زیر نور شدید (انعکاس) شدید رنگ طبیعی را به عکس باز می گرداند و برای تصحیح باید  توانایی کاهش تا ۱.۵ اف استاپ را داشته باشد.