<none>

سیستم UniTrack کمبو ساختاری منعطف جهت ساپورت چرخ های ویدئویی فیلمبرداران میباشد. این سیستم به راحتی جمع شده و در یک کیف مخصوص حمل میشود.

  • موجود در قطعه های ۵ متری قابل اتصال به یکدیگر
  • قابلیت تراز به فاصله هر نیم متر
  • شکل گیری در دو حالت خمیده و مستقیم