<none>

سیستم X2-PRO ویژه SLR:

این محصول تحولی است که CAMBO با استفاده از دوربین های SLR در اختیار عکاسان قرار می دهد. این سیستم امکان بهره مند شدن از قابلیت های دوربین فانوسی (Shift.‎ Tilt.‎ Swing.‎ Rise &Fall) با استفاده از دوربین های SLR برای شما فراهم می سازد.

با توجه به حجم کم X2-PRO و امکان کنترل پرسپکتیو و عمق میدان ، در عکاسی از محصولات و معماری کارایی فوق العاده ای دارد.